در حالی وکیوم باتوم این شرکت از کمتر از ١۵٠٠ تومان به بیش از ٣٢۶٠ تومان رسید که پیش از این در ۵ شهریور یک رشد قیمتی دیگر تا ٢٧٨٧ تومان را تجربه کرده بود. این در حالی...