سلام بر حسین شهید

مجمع شرکت لیزینگ رایان سایپا امروز برگزار شد و سود تقسیمی سهامداران را تعیین کرد.