مجمع شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان صبح امروز برگزار شد.