به گزارش بورس ٢۴، حقوقی ها در بازار امروز حضور متعادلی را رقم زدند. این روزها شاهد افزایش درصد سهامداری سرمایه گذاری سپه در پتروشیمی پردیس هستیم که امروز هم خرید های این سرمایه گذاری ادامه داشت.