سلام بر حسین شهید

در صنعت سیمان این اولین سالی است، که شرکت های صادر کننده از رشد قیمت ارز منتفع می شوند...