به گزارش بورس ٢۴، حقوقی ها در بازار چهارشنبه در برخی نمادهای مهم آتش بازی گسترده ای با معاملات خود به راه انداختند. یکی از مهمترین معاملات بازار چهارشنبه عرضه های سنگین و معاملات ١ میلیارد سهمی بانک ملت بود که در این بین صندوق بازرگردانی ملت ۴٠۴ میلیون سهم و مدبران اقتصاد ۴٩٨ میلیون سهم فروخته و در سمت دیگر گروه توسعه مالی مهر آیندگان خریدار ٣۶٠ میلیون بانک ملت بودند. همچنین بیمه ما که به تازگی به جمع سهامداران بالای ١ درصد کاغذ پارس پیوسته همچنان خریدار این سهم بنیادی بازار می باشد.