همزمان با افزایش نرخ دلار از ٣٧٠٠ به ۴٢٠٠ تومان و پس از آن نیز از ۴٢٠٠ تومان به نرخ ارز بازار ثانویه شرکت هایی مانند شرکت های کاشی و سرامیک که بخشی از مواد اولیه خود را به صورت ارزی تامین می کنند، هزینه هایشان بالا رفته است و به همین دلیل برای پوشش این هزینه ها در صدد برآمدند تا افزایش نرخ را در محصولات خود لحاظ نمایند. این موضوع اما در صورت های مالی شرکت های کاشی و سرامیک فعال در بورس به وضوح دیده نشده است.اینک به بررسی برخی از این شرکت ها در بورس می پردازیم...