به گزارش بورس ٢۴، حقوقی ها در بازار منفی امروز حمایت های خود را افزایش و خرید های خوبی انجام دادند. در روند منفی بازار امروز سرمایه گذاری سمند دست از سر ایران خودرو برنداشته و کماکان فروشنده این سهم خودرویی بود.