با لحاظ نرخ دلار سامانه سنا به طور میانگین حداقل ٧۵٠٠ تومان برای ماه های آتی، نرخ فروش مس ...