با این حال سود هر سهم با فرض عدم افزایش نرخ فروش محصولات داخلی و صرفا تغییرات نرخ ارز و شناسایی درآمد تسعیر ارز و افزایش خوراک مطابق جدول فوق به حدود ...