به گزارش بورس ٢۴، امروز حقوقی هادر بازار ١٨٠ درجه ای امروز حضور و خرید و فروش های خوبی انجام دادند بازاری که شروعی مثبت اما پایانی منفی داشت. اما حقوقی های ریشمک اکثرا عرضه کننده و فروشنده در این سهم بودند.