افزایش سرمایه هم نیاز ماست سال ٩٧ برایمان سال تلاش برای اجرایی شدن این مهم است مدیر عامل پست بانک، در سخنانی در مجمع این بانک گفت: با توجه به پتانسیل هایی که پست بانک دارد و وظایفی که به دوش می کشد، افزایش سرمایه برای این بانک یک الزام است و این موضوع هر ساله در بودجه سنواتی بانک بوده و در سال ۹۷ تلاش می کنیم، تا افزایش سرمایه را اجرایی کنیم. وی ادامه داد: برنامه ما افزایش سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی پست بانک است و...