مجمع شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین امروز برگزار شد. این مجمع به ازای هر سهم ١۵ تومان سود نقدی تقسیم کرد.