مجمع شرکت سرمایه گذاری سبحان امروز برگزار شد و خبری مهم به سهامداران خود داد.