به گزارش بورس ٢۴، امروز حقوقی هاحضور خوبی در بازار داشتند که البته کم و بیش فروش ها نیز رو به فزونی یافته است. اما امروز علاوه بر مدیریت سرمایه صبا بانک تجارت نیز به مجمع فروشندگان پتروشیمی پردیس پیوست.