فروش برج جام بانک ملت با همین هدف صورت پذیرفت محمد بیگدلی مدیر عامل بانک ملت، در مجمع این بانک در سخنانی گفت: به منظور خروج از بنگاه داری در سال ۹۷، برج جام بانک ملت به فروش رفته و بخشی تبدیل به دارایی و نقدینگی در آمد. وی افزود: این موضوع برای سال ۹۷ نیز همچنان ادامه خواهد داشت...

بورس۲۴ : محمد بیگدلی مدیر عامل بانک ملت، در مجمع این بانک در سخنانی گفت: به منظور خروج از بنگاه داری در سال ۹۷، برج جام بانک ملت به فروش رفته و بخشی تبدیل به دارایی و نقدینگی در آمد. 

وی افزود: این موضوع برای سال ۹۷ نیز همچنان ادامه خواهد داشت.