ستاره شهریاری - تغییراتی که در نحوه گزارش دهی بانک ها ایجاد شد، بانک ها را به سمت زیان دهی برد و در این شرایط...