از یک ریال حقوق سهامداران در رابطه با این واگذاری ها نمی گذریم با افزایش سرمایه از ماده ١۴١ خارج خواهیم شد به آنچه که قول داده ایم، تاکنون عمل کردیم ١٧٠ هزار میلیارد تومان دارایی داریم و با ۶٩ سال قدمت بانک ثروتمندی هستیم و هیچ زیانی از بابت میزان شناسایی نکردیم و اجازه نمی دهیم، یک ریال از حقوق سهامداران در رابطه با این واگذاری ها تضییع شود...