که نتیجه آن حفظ حاشیه سود با لحاظ تورمی شدن بودجه سال ٩٧ خواهد بود...