به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در ١٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ٩٧، برای هر سهم ١١٩ ریال سود محقق کرد. پترول در مدت مشابه سال قبل ٩٧ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود. علت اصلی افزایش ٢٣ درصدی سود در سال ٩٧ نسبت به سال قبل را می توان ناشی از رشد ٢٣ درصدی درآمدهای عملیاتی و کاهش ١٨ درصدی هزینه های مالی دانست.