مدیر عامل: تامین مالی با افزایش سرمایه نیازی بود، که داشتیم نگرانی بابت تولید نداریم، اما بابت فروش چرا تامین مواد اولیه، بدون دشواری ادامه خواهد یافت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، شرکت تولید و صادرات ریشمک به منظور تصمیم گیری در خصوص...