مجمع بانک کارآفرین امروز برگزار شد. این مجمع خبر از افزایش سرمایه در دو سال آینده داد.