به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت مخابرات ایران، از ارائه خدمات خود در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٧ حدود ١٧٨٧ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.