مدیرعامل شرکت ذوب آهن گفت: طبق توافق اولیه با شهرداری اصفهان ریل مورد نیاز مترو این شهر توسط ذوب آهن تولید خواهد شد.

بورس۲۴ : یزدی زاده در دهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی اصفهان بیان داشت: تولید ریل ملی را افتخار بزرگی برای کشور و ذوب آهن دانست و افزود: ریل مورد نیاز راه آهن جمهوری اسلامی بر اساس استاندارد های اروپا توسط ذوب آهن تولید می شود و تاکنون نیز بیش از 2500 تن از این نوع محصول تولید شده است.

وی از توانایی تولید هر نوع محصول مورد نیاز ناوگان ریلی کشور درذوب آهنخبر داد و گفت: با دستیابی به تکنولوژی و تکنیک های فنی در ذوب آهن تولید سایر مقاطع ریلی را در دستور کار قرار دادیم.

مدیر عامل شرکت ذوب آهن افزود:طبق توافق اولیه با شهرداری اصفهان ریل مورد نیازمترواین شهر توسط ذوب آهن تولید خواهد شد.

مدیر عامل ذوب اهن

وی با بیان اینکه ذوب آهن دارنده گواهینامه استاندارد محصول برای صادرات می باشد مقدار تولید سالیانه این شرکت را در شأن نام و جایگاه ذوب آهن ندانست و از برنامه ریزی های لازم برای توسعه و افزایش تولید در این مجتمع صنعتی خبر داد.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن تامین کک و آب مصرفی مورد نیاز تولید را دو چالش فراروی ذوب آهن دانست و گفت: با اجرای پروژه هایی مانند آبزدایی از لجن کنورتور، انتقال پساب شهرهای اطراف و کاهش مقدار آب مصرفی به ازای تولید هر کیلو محصول بحران کمبود آب را مدیریت می کنیم.

منبع: موج