به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سهامداران سه شرکت دیگر به مجمع دعوت شدند