به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک تجارت سهامداران خود را برای شرکت در مجمع دعوت نمود.