به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک صادرات ایران سهامداران خود را برای شرکت در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده فراخواند.