به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد ارائه خدمات شرکت کارت اعتباری ایران کیش در ۴ ماهه منتهی به تیر ١٣٩٧، صعودی بود. کسب ١٣١ میلیارد تومان درآمد، حاصل فعالیت ۴ ماهه این شرکت می باشد.