به گزارش کدال نگر بورس٢۴،نتایج مجامع چند شرکت بورسی و فرابورسی مشخص شد