وضعیت شرکت به گونه ای است که چنانچه با همین روند پیش رویم می توانیم ای پی اس پیش بینی شده خود را محقق سازیم. سال ٩۶ سال خوبی برای مجموعه کارت اعتباری ایران کیش خواهد بود.