به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پارس توشه اعلام داشت: پیرو توضیحات ارائه شده در گزارش تفسری مدیریت پیوست عملکردمیان دوره ای ٣ ماهه منتهی به ١٣٩٧/٠٣/٣١ مبلغ ١٩٧.۴٨۶ میلیون ریال مربوط به سود حاصله از سرمایه گذاری در بخش ساختمان و از طریق فروش یکدستگاه ساختمان در تهران می باشد. بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ١٣ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.