به گزارش کدال نگر بورس٢۴،ده شرکت دیگر از مجامع و تصمیمات اخذ شده خود اطلاعاتی را به بازار مخابره کردند