به گزارش کدال نگر بورس٢۴،ده شرکت از آخرین وضعیت سود سازی و صورت های مالی خود اطلاعاتی را به بازار مخابره کردند