در ابتدای این جلسه هوشنگ دادوش مدیرعامل شرکت گزارشی از هیئت مدیره را قرائت کرد و گفت: شرکت سرمایه گذاری پارس توشه با توجه به چشم انداز و ماموریت خود همواره کوشیده است که علاوه بر در نظر گرفتن منافع کوتاه مدت سهامداران، بیش ترین بازدهی را در بلند مدت نصیب سهامداران سازد، مقایسه عملکرد شرکت سرمایه گذاری پارس توشه در سال ٩۶ با بنگاه های اقتصادی مشابه و بازار موید این مطلب است که این شرکت در زمینه نسبت قیمت به درآمد هر سهم دارای جایگاه مطلوبی در بین شرکت های سرمایه گذاری و بنگاه های اقتصادی مشابه می باشد و بدین لحاظ سهامداران ریسک کمتری در خرید این سهم متحمل می شوند.