به گزارش کدال نگر بورس٢۴، هفت شرکت از آخرین تصمیمات مجامع خود اطلاعات مهمی را به بازار مخابره کردند