به گزارش کدال نگر بورس٢۴،تصمیمات مجامع ده شرکت مهم به اطلاع سهامداران رسید