به گزارش کدال نگر بورس٢۴،نتایج مجمع چند شرکت مورد بررسی قرار گرفت