به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سه شرکت با تعلیق نماد همراه شدند.