به گزارش کدال نگر بورس٢۴، پالایش نفت شیراز با تعدیل منفی قابل توجهی در گزارش حسابرسی شده ١٢ ماهه سال ٩۶ همراه و سود ٢١۵٧ ریالی را به ١٧۶٢ ریال کاهش داده است.