به گزارش کدال نگر بورس٢۴،چند شرکت مهم از نتایج مجامع مهم خود گفتند