عرضه امروز برای فارس ۴١٠ میلیارد تومان سود داشت / ٨٢ ریال سود به ازای هر سهم شناسایی خواهد شد هلدینگ خلیج فارس اثرات عرضه امروز پتروشیمی پارس بر سود شرکت را رشد حدود ۴١٠ میلیارد تومانی عنوان کرد...