به گزارش کدال نگر بورس٢۴، شرکت اعلام نموده با توجه به صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت آرین ماهتاب گستر(سهامی خاص)برای دوره مالی منتهی به ١٣٩۶/١٢/٢٩ ، سود شرکت مزبور کمتر از پیش بینی های صورت گرفته محقق گردیده است و لذا در صورت تقسیم تمام سود قابل تقسیم در مجمع عمومی عادی سالیانه آن شرکت که در تاریخ ١٣٩٧/٠۴/٢۴ برگزار خواهد گردید، پیش بینی سود هر سهم این شرکت از ١٣۶٩ ریال به ١٢۴٠ ریال کاهش خواهد یافت. بدیهی است اطلاعات نهایی پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه آن شرکت اعلام خواهد گردید