به گزارش کدال نگر بورس٢۴،مجامع شرکتهای مهم دیگری برگزار و سهامداران این شرکت ها به مجمع دعوت شدند