روح الله فاضل پور مدیر راهبری شرکت ها، سهام و امور مجامع شرکت ذوب آهن اصفهان در خصوص افزایش سرمایه این شرکت به خبرنگار بورس ٢۴ گفت: هیات مدیره شرکت ذوب آهن از آذر ماه سال ۹۶ دستور بررسی برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی تجهیزات را صادر نموده است که با توجه به پیش بینی معافیت مالیاتی آن در قانون بودجه سال ٩٧ و ابلاغ آن در آخرین روز سال ٩۶ این شرکت مقدمات انجام آن را فراهم نموده است...

بورس۲۴ : پرونده عملکرد شرکت ذوب آهن اصفهان در سال 96 با 120 میلیارد تومان سود بسته شد ، اما زیان انباشته این شرکت همچنان بیش از 50 درصد سرمایه ثبت شده آن است.

روح الله فاضل پور مدیر راهبری شرکت ها، سهام و امور مجامع شرکت ذوب آهن اصفهان در خصوص افزایش سرمایه این شرکت به خبرنگار بورس۲۴ گفت: هیات مدیره شرکت ذوب آهن از آذر ماه سال ۹۶ دستور بررسی برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی تجهیزات را صادر نموده است که با توجه به پیش بینی معافیت مالیاتی آن در قانون بودجه سال 97 و ابلاغ آن در آخرین روز سال 96 این شرکت مقدمات انجام آن را فراهم نموده است.

وی در خصوص زمان انجام آن گفت: در این نوع افزایش سرمایه سه مرحله اساسی پیش رو داریم. مرحله اول که اساس کار افزایش سرمایه است ارزیابی تجهیزات و ماشین آلات شرکت توسط کارشناسان رسمی دادگستری است که پس از دو ماه تلاش بی وقفه گزارش نهایی در حال جمع بندی و امضای نهایی کارشناسان است.

فاضل پور گفت: پس از آن گزارش توجیهی افزایش سرمایه با عنایت به مبالغ ارزیابی شده تهیه خواهد شد که به محض نهایی شدن گزارش توجیهی بر روی سامانه کدال خواهد رفت.

وی ادامه داد: در مرحله دوم اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی را نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه خواهیم داشت و در مرحله سوم دریافت مجوز برگزاری مجمع فوق العاده از سازمان بورس را پیش رو خواهیم داشت.

وی در پایان گفت: مرحله اول کار تقریبا تمام است و پیش بینی می گردد ظرف یک الی دو هفته پس از مجمع عادی شرکت گزارش آن بر روی سامانه کدال ارائه گردد.