به گزارش کدال نگر بورس٢۴،تصمیمات مجمع چندین شرکت مهم مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت