جریان نقدینگی به بازار سرمایه وارد شده است و احتمالا فعالان این بازار ترجیح داده اند تا در این صنعت که از ریسک کمتری به نسبت سایر صنایع و نرخ رشد بیشتر روبرو است وارد شوند...