به گزارش کدال نگر بورس٢۴، سهامداران چند شرکت دیگر به مجامع خود فراخوانده شدند.