به گزارش بورس٢۴،عرضه اولیه اوراق خزانه اسلامی با نماد اخزا۶٢١١ کلید زده شد.