به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرامیک های صنعتی اردکان اعلام داشت با بهره برداری از پروژه خط تولید کنستانتره در شرکت مهندسی معدنی زرین پودر نوین کسرا از ابتدای تیرماه١٣٩٧موارد زیر قابل ذکر است: ١-توقف خام فروشی در معدن ٢-افزایش حجم تولید و فروش ٣-افزایش حاشیه سود ۴-افزایش صادرات ۵-تغییر شرایط فروش از اعتباری به فروش نقدی