مجمع شرکت کارت اعتباری ایران کیش ۴۵ تومان سود به ازای هر سهم تقسیم کرد و...